Условия за ползване

Общи условия онлайн магазин .www.maestropan.net

I.Общи приложения


1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които  фирма ЕТ Маестро пан- Панчо Панев, наричана по-долу ТЪРГОВЕЦ, предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.maestropan.net

2.При посещението  на сайта, клиентът се съгласява, приема и се задължава да спазва Общите условия.

3.Продуктите, намиращи се  на интернет страницата, са демонстративен онлайн каталог, показващ продуктовата линия на търговеца, цените на продуктите описани на www.maestropan.net, могат да бъдат променяни по всяко време и е възможно  да съдържат печатни грешки.

4. След натискане на бутона " Финализирай поръчката ", потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в количката. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5.Възможно е стоките да не са достъпни. В такъв случай ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на  седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява клиента,  че е изчерпана  чрез изпращане на имейл до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

6.Плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.


II.Доставка на стоката.


1. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението на доставката се дължи на куриера .

2. След като получи стоката, тя трябва да бъде прегледана внимателно от потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА трябва да бъде уведомен незабавно при евентуални щети.  Ако клиента е дал неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3.При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице,  подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

4.Ако Клиентът откаже да получи стоката при случаи, извън този, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

5.Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента, той
 може да иска доставената му стока да бъде заменена със заявената от него, в срок от 14 календарни дни от получаването й.


III.Права и задължения на клиента

1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда ида поръчва обявените стоки на онлайн магазина.

2.Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

3. Потребителят е длъжен да заплати стойността на поръчката си според обявеният начин на страницата www.maestropan.net

4.Клиентът се задължава да посочи  телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати стойността на стоката, да заплати сумата за доставка, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

IV.Права и задължения на търговеца

1.ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.maestropan.net

2.ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава  да достави в срок заявената за покупка стока.

3.ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .

4.ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА   не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.


V.Изменения


1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VI.Терминология

1.Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата maestropan.net на своя компютър.

2.Под “Поръчка” се разбира избраните стоки от клиента/потребителя.

3. Интернет магазина  www.maestropan.net е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

4.Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram